Raw Pu Erh (Sheng)

2021 Yiwu Huangtian Sheng Pu Erh "Dragon Pearl"
Bulang 2010 Bamboo Sheng Pu Erh

2010 Bulang Bamboo Sheng Pu Erh

16,14 €
322,80 €/kg
2016 Hulugu Sheng Pu Erh

2016 Hulugu Sheng Pu Erh

3,53 €
441,25 €/kg
2006 CNNP Sheng Pu Erh 7542

2006 CNNP Sheng Pu Erh 7542

30,16 €
603,20 €/kg
2006 Yiwu Mahei Sheng Pu Erh

2006 Yiwu Mahei Sheng Pu Erh

30,16 €
603,20 €/kg
2018 Jingmai Shu Pu Erh

2018 Jingmai Shu Pu Erh

89,75 €
251,40 €/kg
2022 Nannuo Shan Gushu Sheng Pu Erh

2022 Nannuo Shan Gushu Sheng Pu Erh

98,82 €
494,10 €/kg
2023 Bai Hua Tan Sheng Pu Erh

2023 Bai Hua Tan Sheng Pu Erh

69,58 €
347,90 €/kg
Nannuo Shan Sheng Pu Erh 2021 Dashu

2021 Nannuo Shan Dashu Sheng Pu Erh

55,46 €
277,30 €/kg
2023 Tong Qing He Gushu Sheng Pu Erh

2023 Tong Qing He Gushu Sheng Pu Erh

170,42 €
852,10 €/kg
2022 Xiao Hu Sai Gushu Sheng Pu Erh

2022 Xiao Hu Sai Gushu Sheng Pu Erh

49,42 €
494,20 €/kg